Monumenten

Monumenten

Boekentoren

In 1933 ontwierp Henry Van de Velde op de Blandijnberg de Boekentoren (Universiteitsbibliotheek) en de Instituten voor Kunstgeschiedenis, Dierkunde en Farmacie op de plaats waar vroeger een beluikencomplex stond. Vanaf het begin had Van de Velde een toren als boekenmagazijn in gedachten, als een signaal van de universiteit, een symbool van wetenschap, wijsheid en kennis. Tot vandaag getuigt het gebouw van de toenmalige modernistische architectuur. Het is een sober, elegant en functioneel element in de historische skyline.

Rozier 9 - 9000 Gent
Bisschoppelijk seminarie

Na de godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw werden seminaries opgericht waar geestelijken tot het priesterschap werden gevormd. De eerste gebouwen van dit seminarie zijn opgetrokken in 1623, naar een ontwerp van Pieter Huyssens (1622-1657).  

Biezekapelstraat 2 - 9000 Gent
Belfort

In 1313 werd begonnen met de bouw van de Gentse gemeentetoren, symbool van de stedelijke autonomie. Door oorlogen en onlusten werden de werken herhaaldelijk stilgelegd. In 1380 werd het belfort voltooid. Het gebouw heeft in de loop der tijden 7 verschillende bekroningen gehad, aangepast aan het groeiend aantal klokken van de beiaard. Het silhouet van de bekroning stemde overeen met de gangbare bouwstijl. In het midden van de 19de eeuw werd de houten bekapping vervangen door een gietijzeren constructie. Door gebrek aan onderhoud ging ze aan het roesten waardoor afbraak onvermijdelijk was. De nieuwe stenen spits, naar het 14de-eeuwse ontwerp, was net klaar voor de Wereldtentoonstelling van 1913. De gebrekkige verankering ervan op de oude romp leidde tot grondige restauratiewerken tussen 1967 en 1980.

Sint-Baafsplein 9000 Gent
Begijnhof Ter Hoye

In 1234, kort na het Elisabeth- of Groot Begijnhof werd het Begijnhof O.-L.-Vrouw ter Hoye of Klein Begijnhof gesticht op de Groene Hoye, tussen de Hooipoort en de Vijfwindgatenpoort. De oprichting gebeurde op last van Johanna en Margaretha van Constantinopel, gravinnen van Vlaanderen. Het begijnhof verleende onderdak aan begijnen afkomstig uit de kleine verarmde adel, de burgerij en de rijkere landbouwersfamilies. Aanvankelijk hing het begijnhof af van de Sint-Jansparochie maar in het derde kwart van de 14de eeuw verwierf het volledige parochiale rechten.

Lange Violettestraat
Begijnhof Sint-Amandsberg

Het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg is ontstaan als gevolg van de grote moeilijkheden die het Sint-Elisabethbegijnhof ondervond met de Commissie der Burgerlijke Godshuizen van de stad Gent. Het Sint-Elisabethbegijnhof lag op een plek die zich zeer goed tot stadsuitbreiding leende en in de tweede helft van de 19de eeuw werd de druk van de uitdeinende bevolking op dit begijnhof alsmaar groter.

Jan Roomsstraat - Engelbert Van Arenbergstraat
Badhuis Van Eyck

Van Eyck is het oudste bewaard gebleven overdekt badhuis met kuipbaden en douches van ons land. Na de badinrichtingen van Verviers (1868) en Brussel (Le Bain Royal van 1878), volgde ook Gent de Europese trend die het Engelse Liverpool in de eerste helft van de negentiende eeuw had ingezet.

Veermanplein 1- 9000 Gent

Pagina's