Monumenten

Monumenten

Sint-Elisabethbegijnhof

In 1242 stichtte gravin Johanna van Constantinopel het begijnhof in het Broek, een moerassig gebied buiten de eerste stadsomwalling dat paalde aan het Prinsenhof.
Het begijnhof was een ommuurde stad in de stad, met een monumentale toegangspoort. De kerk met de dries vormde het centrum. Langs de smalle straten stonden conventen en huisjes met ommuurde voortuinen.

Sophie Van Akenstraat, Gravin Johannastraat, Provenierstersstraat, Edmond Boonenstraat, Begijnhofdries, Zwartekatstraat
Lakenhalle

In de Middeleeuwen vond de wol- en lakenhandel, met Gent als een van de belangrijkste centra, een onderkomen in de lakenhalle. Alle lakens, binnen een mijl rondom de stad vervaardigd, moesten naar de lakenhalle gebracht worden. Hier werden de stoffen door drie hallenheren gewaardeerd en gekeurd en hier vond ook de verkoop plaats.

Botermarkt 17 - 9000 Gent
Korenlei

Vanaf de 11de eeuw kende de Leie 'tusschen brugghen' een drukke havenactiviteit. De plaats was toen vooral bekend voor de aanvoer van graan uit Artesië (Noord-Frankrijk). Daar Gent het graanstapelrecht bezat, moest alle invoer van graan in het graafschap Vlaanderen via Gent gebeuren. Kooplieden waren verplicht om een welbepaalde hoeveelheid van hun granen naar de stapelplaats te brengen. Pas nadat het graan er een tweetal weken had gelegen mocht de eigenaar het op de Gentse markt verkopen. Verschillende panden herinneren sterk aan die activiteiten en weerspiegelen de bloei van de Gentse ambachten en neringen.
In de loop van de 18de en de 19de eeuw zijn de meeste huizen verbouwd of aangepast, waarbij hun oorspronkelijk karakter verloren ging. Met het oog op de Wereldtentoonstelling van 1913 werden de historische panden grondig gerestaureerd, maar niet altijd met de nodige aandacht voor hun authenticiteit.
Voor de heraanleg van de Graslei en de Korenlei kreeg de Stad Gent en de Afdeling Bovenschelde - Adm. Waterwegen en Zeewezen in 2003 de "Prijs Bouwheer 2003". Het project kadert in een totaalprogramma voor de herwaardering van de Gentse binnenwateren, het mobiliteitsplan Gent Binnenstad en de bijhorende heraanleg van de Kuip van Gent.

Korenlei
Sint-Niklaaskerk

Al in de 11de of in het begin van de 12de eeuw werd op deze plaats een eerste romaanse kerk gebouwd. In het begin van de 13de eeuw werd ze vervangen door een nieuwe bidplaats, opgetrokken in Scheldegotiek.
Men startte met het bouwen van de eerste vier traveeën van het driebeukig schip. Enkele tientallen jaren later kwamen het volledige schip, het transept en de vieringtoren tot stand. In de 14de en 15de eeuw werden de bouwactiviteiten voortgezet en grepen de eerste verbouwingen plaats. Het koor werd verlengd met twee traveeën en uitgebreid met een kooromgang en straalkapellen. In de 16de eeuw had de kerk zwaar te lijden onder de beeldenstormers.

Cataloniëstraat
Sint-Baafskathedraal

De eerste vermelding van deze oudste parochiekerk van Gent dateert van de 10de eeuw. In 942 werd binnen de nieuwe portus een bidplaats gebouwd, vlakbij de drukke aanlegplaats aan de Nederschelde. De kerk was gewijd aan Sint-Jan de Doper en werd in de 11de eeuw herbouwd en verruimd. Van deze bidplaats is niets bewaard.

Sint-Baafsplein 4 - 9000 Gent
Toreken

Het Toreken, eertijds het gildehuis van de huidevetters, werd tussen 1450 en 1483 opgetrokken in gotische stijl met een trapgevel in de Kammerstraat en een traptorentje als merkwaardig herkenningspunt.
Het gelijkvloerse gedeelte dat dienst deed als stapel-, werk- en winkelruimte is eerder sober opgevat. Heel merkwaardig is de zoldering van de gildezaal op de eerste verdieping, met moerbalken die op gebeeldhouwde kraagstenen rusten. Ook de tweede verdieping en de zolderverdieping zijn indrukwekkend.

Vrijdagmarkt 33 - 9000 Gent
Koninklijke opera

Op de plaats waar het Sint-Sebastiaansgilde vroeger zijn schouwburg had, bouwde stadsarchitect Louis Roelandt tussen 1837 en 1840 het Grand Théâtre, de huidige Koninklijke Opera. Dit Grand Théâtre was de favoriete pleisterplaats van de Gentse bourgeoisie in de 19de eeuw.

Schouwburgstraat 3 - 9000 Gent
KNS

De Koninklijke Nederlandse Schouwburg is op het einde van de 19de eeuw opgetrokken naar de plannen van architect Edmond De Vigne. Opvallend in de gevel is het grote boogveld, versierd met een veelkleurig mozaïek.

Het allegorische tafereel stelt Apollo en de Muzen voor. In de nissen prijken de beelden van de belangrijkste Gentse rederijkerskamers van het einde van de 19de eeuw. Het interieur van de schouwburg wordt bepaald door neorenaissancistische en eclectische motieven.

Sint-Baafsplein 17 - 9000 Gent
Klooster franciscanen

In het midden van de 17de eeuw zocht de kloostergemeenschap van de zusters clarissen-urbanisten vanwege de oorlogsomstandigheden toevlucht in Gent. De gemeenschap kocht een huis en naastliggende gronden tussen de Oude Houtlei, de Maagdestraat en de Holstraat en bouwde daar een klooster en een kapel. In 1783 schafte keizer Jozef II het klooster af. Later werd het hersteld maar in 1796 werd het opnieuw opgeheven door de Franse bezetter. De gebouwen werden verkocht aan een burger die ze aan de clarissen schonk.

Oude Houtlei 124 - 9000 Gent
Kinderen Alijnshospitaal

Het ontstaan van het Kinderen Alijnsgodshuis is het gevolg van een vete tussen de patriciërsfamilies Rijm en Alijn. Na de laffe moord op Hendrik en Zeger Alijn kreeg de familie Rijm genade op voorwaarde dat ze een godshuis en een kapel zou stichten op grond geschonken door de Alijns. De stichtingsakte (1363) bepaalde dat dit hospitaal arme lieden een onderkomen moest verschaffen en alle werken van christelijke barmhartigheid beoefenen.

Kraanlei 65 - 9000 Gent

Pagina's